Map

Manchinro Main Restaurant
 

※ 

Manchinro Main Restaurant


Japan,153,Yamashita-cho,Yokohama-shi,Kanagawa-ken

 
 
 
 Manchinro Tenshinpo Restaurant
 

※ 

Manchinro Tenshinpo Restaurant


Japan,156,Yamashita-cho,Yokohama-shi,Kanagawa-ken

 
 
 
 萬珍樓売店
 

※ 

Chinatown Mainstreetshop


Japan,153,Yamashita-cho,Yokohama-shi,Kanagawa-ken